Lipensko - dovolená bez stresu | Svazek Lipenských obcí

Lipensko - dovolená bez stresu

Svazek Lipenských obcí se v rámci spolupráce mezi členskými obcemi snaží již několik let aktivně přispět k rozvoji cestovního ruchu v oblasti Lipenska. Své cíle a priority v této oblasti v návaznosti na zpracovanou Strategii rozvoje Lipenska definuje v samostatném tématickém materiálu prezentovaném v podobě strategické vize "Lipensko – dovolená bez stresu (PDF, 1.63 MB)", která komplexním přístupem hodnotí potenciály a limity regionu pro rozvoj cestovního ruchu.

Zpracování návrhu vize probíhalo jako paralelní činnost při zpracování Strategie rozvoje Lipenska Při zpracování vize byl zohledněn širší kontext závěrů provedených analytických socioekonomických šetření, z jejichž výsledků je zřejmé, že cestovní ruch v regionu Lipenska je významnou ekonomickou oblastí s významným potenciálem pro úspěšný rozvoj lokality.

Materiál byl Svazkem Lipenských obcí přijat na podzim roku 2004 jako základní směrný dokument, který je dále rozpracováván v podobě dalších navazujících dílčích aktivit a projektů. V rámci spolupráce svazku s Jihočeským krajem, byla strategická vize regionu prezentována a předána Krajskému úřadu Jihočeského kraje jako základní materiál, kterým obce na Lipensku deklarují své cíle a priority v oblasti cestovního ruchu.

Celkovým cílem rozpracování některých dílčích projektů a námětů je vytvořit, respektive připravit komplexní integrovaný projekt zaměřený na rozvoj cestovního ruchu v oblasti Lipenska, který by následně sloužil jednak jako podklad pro celkovou koordinaci jednotlivých aktivit, případně jako základní materiál pro jednání s potenciálními donátory o podpoře realizace takto sestaveného projektu.

V rámci přípravy zmíněného integrovaného projektu spolupracuje Svazek Lipenských obcí s několika partnery, mezi něž patří již zmiňovaný Jihočeský kraj, ale i např. místní podnikatelé jako společnost Lipno Servis, s.r.o., která v oblasti Lipenska patří mezi největší poskytovatele služeb v cestovním ruchu.