Charakteristika území | Svazek Lipenských obcí

Charakteristika území

Profil regionu Lipenska

Region Lipenska je území, obklopující Lipenské jezero a horní tok Vltavy podél státní hranice s Rakouskem a Bavorskem. Území v tomto ohledu tvoří geomorfologicky uspořádaný celek vytvářející přirozený příhraniční mikroregion v jižní části Jihočeského kraje.

Území Lipenska je od roku 1991 reprezentováno Svazkem Lipenských obcí, které aktuálně sdružuje 9 zdejších měst, obcí a městysů. Jmenovitě se jedná o:

Obec Černá v Pošumaví
Městys Frymburk
Město Vyšší Brod
Město Horní Planá
Městys Hořice na Šumavě

Obec Lipno nad Vltavou
Obec Loučovice
Obec Přední Výtoň
Obec Nová Pec

Svazek svým územím pokrývá velkou část příhraniční oblasti Jihočeského kraje. Svojí rozlohou dosahuje cca 6 % celkové rozlohy kraje a představuje tak jeden z největších mikroregionů na území celého Jihočeského kraje.

Sídelní strukturu regionu do značné míry ovlivnil historický vývoj, který s ohledem na skutečnost, že se valná část území nacházela v tzv. hraničním pásmu, vyústil v zánik více než 80 sídel v daném území.

Sídla zanikla především v souvislosti s nuceným odsunem početně velmi zastoupeného německého obyvatelstva po II. světové válce a v souvislosti s pozdější koncentrací obyvatel do větších měst a obcí, ve kterých byly soustředěny bytové a pracovní příležitosti a služby občanské vybavenosti.

Dalším významným faktorem byla výstavba přehradní nádrže Lipno a v neposlední řadě také zvýšené zabezpečení státní hranice a s tím související omezení pohybu osob v pohraničí.

Sídelní struktura v regionu Lipenska

Důsledky rozsáhlé výměny obyvatelstva po roce 1945 a téměř padesátileté vysoké ostrahy státní hranice jsou patrné i ve velmi nízké hustotě zalidnění Lipenska.

V mikroregionu trvale žije necelých 11 tis. obyvatel, což znamená v průměru necelých 17 obyvatel/km2, přičemž ani v nejhustěji zalidněných oblastech nedosahuje hodnota tohoto ukazatele třetiny průměru Jihočeského kraje (v roce 2016: cca 63 obyvatel/km2 v Jihočeském kraji).

Značný negativní dopad měla historická obměna místního obyvatelstva mimo jiné na vzdělanostní strukturu místních obyvatel, která v současné době rovněž významným způsobem limituje rozvoj celého území a region řadí na úroveň nejvíce postižených území v České republice severozápadních Čech a severní Moravy.

 

Struktura hospodářství v území

Z hlediska hospodářství vždy celý region patřil k chudším podhorským a příhraničním oblastem s převažujícím zemědělstvím a řemeslnickou malovýrobou. Mezi tradiční hospodářská odvětví regionu patří zemědělská výroba, pivovarnictví, pastevectví, těžba a zpracování dřeva, textilní výroba, sklářství, papírenství a tiskařství, těžba a zpracování železných rud, rašeliny a grafitu.

Současná situace na území Lipenska se od historického vývoje příliš neliší. Region je stále převážně průmyslově-zemědělskou oblastí. Avšak vzhledem k tomu, že již v minulosti se oblast profilovala jako rekreační lokalita, existuje zde významné zastoupení služeb cestovního ruchu. Region však stále v této oblasti disponuje značnými rezervami a zaměstnanost ve službách nedosahuje ani poloviny hodnoty, která je běžná v regionech s obdobným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.

Převažujícím typem podniků nabízejících služby cestovního ruchu jsou na území Lipenska subjekty obchodní, potravinářské, ubytovací, pohostinské a v oblasti infrastruktury a služeb cestovního ruchu.

Dopady historického vývoje, zejména pak pokračujícího trendu útlumu činnosti v zemědělství a pokračující úpadek místních průmyslových podniků v důsledku rostoucí konkurence v rámci globálního trhu jsou zcela nasnadě a v regionu Lipenska se projevují především velmi vysokou hladinou nezaměstnanosti, která se v některých obcích dlouhodobě pohybuje nad 10 %, přičemž se nevyhýbá ani populačně větším centrům.

Cestovní ruch

Díky jedinečné přírodě a dochovaným kulturním a technickým památkám je hlavní a nejvýznamnější hospodářskou oblastí, která v posledních 20 letech ovlivňuje rozvoj celého lipenského regionu, sféra cestovního ruchu. Díky znovuotevření hranic se sousedním Německem a Rakouskem se v oblasti Lipenska úspěšně rozvíjí přeshraniční cestovní ruch.

Klíčovou destinací pro letní rekreaci na Lipensku je v současné době oblast levého břehu nádrže Lipno, kde se také koncentruje vyšší počet zařízení nabízejících služby cestovního ruchu (ubytování, stravování, kultura, sport atd.)

V několika posledních letech se významně zvýšila návštěvnost regionu i během dosud značně omezené zimní sezóny. Tato skutečnost souvisí jednak s rozvojem lyžařských areálů Lipno nad Vltavou nebo Frymburk, tak s rostoucím zájmem českých turistů o příhraniční rakouská lyžařská střediska nebo běžečké lyžování. Díky rozvoji zimní sezóny a snaze zdejších poskytovatelů služeb cestovního ruchu o rozvoj mimosezónních období postupně dochází k nárůstu vytíženosti ubytovacích zařízení v oblasti Lipenska v průběhu celého roku.